انتخابات،به منزله ادامه خون شهیدان است…
حواسمان به انتخاب مان باشد …
یقینا نگاه  شهدا به  انتخاب ماست!
پس خوب انتخاب کنیم …
یاعلی