خوب که به چشمانش نگاه کنی
میبینی خیلی حرف دارد
حرفهایی از جنس خدا
از جنس مردانگی
از جنس شهادت
خوبتر که نگاه کنی
شرمنده میشوی از اینکه
همیشه نگاهش به تو بوده
و تو از آن غافل بوده ای