سلام داداشی …
هنوز هم
باور نمی کنیم
که از کنار ما پر کشیدی و رفتی😭
هنوز فکر می کنیم
فردا از ماموریت می آیی… 😔
به قلم : برادر شهید