سلام
تقدیم به محمدرضا … :
خوشا به حال تویی که کنار جانانی
بدا به حال منی که  اسیر زندانم
تو در سعادت محضی،تویی که  میخندی
منی که بندِ گناهم،منی که  گریانم
تو درحریم  حسینی و  زینبی هستی
منی که مانده به ایران و جلد تهرانم
تو که  شهید دمشقی و مثلِ  عباسی
منی که اهل شعارم،عمل نمیدانم
تو که مسافر اوجی در آسمان هستی
منی که روی زمینم، غمین و نالانم
تویی که فصل  بهاری ،تویی که بارانی
منی که خاکِ سیاهم،گدای بارانم
خوشا به حالِ تو ای ماه،ماهِ زیبا رو
عنایتی به دلم کن فقیر احسانم