زینب خانم دختر شهید شیبانی در مراسم آبروی محله
سه شنبه ۱۸ مهر۹۶ ، محله گلستان فاضل آباد
مقابل منزل شهیدان شیبانی