و تو نمیدانی
وقتی هجوم دلتنگی
سایه می افکند بر من
نبض این ثانیه ها
چقدر کند میزند …
شهید مدافع حرح
محمدرضا شیبانی مجد