دیدی آقا محمدرضا…
ما کجاییم و شما کجا…؟
دیدی تلاش شماوهمرزمانتون بی نتیجه نبود؟
اماحیف که نیستید
وصدحیف به ما که شهادت نصیبمون نشد…
عند ربهم یرزقون😭