بابایی که می رود و شهید می شود و برای دخترش فقط یادی می ماند و سنگ مزاری و دلی پر از غصه ودیگر هیچ! عجیب بابایی است و دخترهایشان هم دخترهایی که برگزیده شده اند برای این امتحان والبته امتحانی سخت و نفس گیر.خیلی ها فکر میکنند، دخترهایی که بابایشان شهیدمیشود،باباندارند، اما این دخترها خوب میدانند که بابایشان هست و همه ی فرشتگانی راکه خدا مأمور طوافِ دوربابایشان کرده است، هم هستند.اینان خوب می دانند بابایشان همه جوره هوایشان را دارد. آخر بابایی که خانه اش توی آسمان باشد تا بابایی که روی زمین خانه دارد، خیلی باهم فرق دارد. باباهای آسمانی بیشتر می توانند مراقب دخترانشان باشند بدون اینکه دیده شوند و یا شاید حس شوند.و البته همه ی اینها را که گفتم به زبان ساده است و هرکس جای این دخترها باشد، لحظه لحظه اش دلتنگی است و بغض و اشک برای بابا، خصوص وقتی دخترانِ دیگر و باباهای دیگررامی بیندوجای خالی بابا بیشتر برایش محسوس میشود.همه ی این حرف ها از دور ساده است. اما اگر دختری قدر بابایش را و جایگاه بابایش را و هدفی را که بابایش برای آن جان داد و قدرت ها و توانایی هایی را که خدا به بابایشمیدهد، خوب شناخت، دلتنگی هایش کمتر می شود.این روزها،روزدختر،دلتنگی دختران شهدابیشتروبیشتراست.خصوصاًآنهایی که سال پیش از دست بابایشان هدیه گرفتندو امسال بابایشان یا در راه دفاع از حرم شهید شدو یا ازدردو زجرهای جانبازی رها شد. این دخترهاجای لبخند،تمام وجودشان سرشار بغض است وتنهاخلاء زندگیشان جای خالی باباست.به حرف ساده است دلداری دادن این دخترها، به حرف ساده است تاب دادن به دل بی تاب این بچه ها و به حرف ساده است ثانیه ای از ثانیه های دلتنگی آنهاراتجربه کردن.من آمدم تا فقط یک جمله بگویم! می شود بابایی با آن همه دلبستگی به دختر، روز دختربرایش هدیه ای نیاورد؟؟و اما بابایی که شهید شده است، آسمان نشین است و هدیه ای که بابا برای دختر خواهد آورد از جنس هدیه های آسمانی است که ممکن است به چشم دیده نشود.باید هدیه ی بابارا حس کرد، درک کرد. با تمام وجود.به همه ی دخترهایی که بابایشان آسمان نشین است بایدگفت: منتظر هدیه ی بابایتان باشید. ممکن است این هدیه «آرامش »باشد و تسکین قلب، مثل تسکینی که امام حسین(ع) هنگام رفتن بر قلب زینب عطا کرد.ممکن است این هدیه بازکردن یک گره باشد، ممکن است یک لبخند که شیرینی اش رابا تمام وجود حس کنید و ممکن است هرچه باشدکه من نمی دانم. اما یقین دارم روز دختر، شهدا به دخترانشان هدیه می دهند، هدیه ای که نمونه اش در دنیا پیدا نمیشود.