محمدرضاجان سلام
سلام به تو عزیزی که دنبال فیش های آنچنانی نبودی و در زیر تابوت شهدا از خداوند تقاضای فیش شهادت کردی…
بوسه بر تابوت دوست و همرزم شهیدت زدی وچه درخواست و نجوایی کردی که آسمانی شدی؟…..