لحظاتی از وداع خانواده با پیکر شهید شیبانی

(لطفا با حضور قلب و توجه مشاهده شود)