صحبت های شهید شیبانی در میدان نبرد سوریه

و بخشی از وصیت نامه شهید شیبانی خوانده شده توسط زینب خانم دختر شهید