مادر شهید :

پسرم خیلی مهربان و دلسوز بود و همیشه مراقب بود تا وقتی که مهمان به خانه یمان می امدویامن دم درحیاطمان. برای انجام کاری میرفتم جوراب وساق دستهایم رابپوشم واعتقادداشت که تمام شئونات اسلامی رعایت شود.