خواهر شهید :

ما خواهران درحفظ حجابمان خیلی حساس و مواظب بودیم و این نصیحت برادرانه را هیچ وقت فراموش نمی کنیم که میگفت:

با روسری رنگی و چادرهای زیبا نظر نامحرمان را جلب نکنید.