محمدرضا فردی با ادب وخوش رو وشوخ طبع بود اما ایشان در برخورد با نامحرم خیلی جدی و سر به زیر و همیشه مراقب رفتارش بود به قول خود شهید :

همیشه مواظب کارهای کوچکتان باشید که روزی دردسر ساز میشوند.

یادش گرامی