از ادب واحترام به پدر و مادر گذاشتن محمدرضا هرچه بگویم کم گفتم اگر تمام کارهای خیرش را درگوشه ای بزاریم واحترام به پدر و مادر را درگوشه ی دیگر , رازسعادتش دعای خیر پدر و مادرش هست.
مادرش می گوید هیچ وقت در راه رفتن از من سبقت نمی گرفت حتی موقع تشییع پیکرش مادر هر چه خواست به دنبال پیکرش راه برود موفق نشد و جلوی تابوت پسرش راه افتاد …